auto otpad i stari dijelovi vozila cink i legure cinka Mesing Bakar Staro željezo Staro željezo Aluminijumska žica i legure aluminijuma Istrošene baterije i akumulatori
Električna i elektronska oprema

Šta je EE otpad?
EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje, opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima.

EE otpad dijeli se na 10 razreda, a to su:

  1. Veliki kućni aparati (sa podrazredom 1.a-aparati za hlađenje i zamrzavanje)
  2. Mali kućni aparati
  3. Oprema za IT i telekomunikacije (sa podrazredom 3.a – monitori)
  4. Oprema za zabavnu elektroniku (sa podrazredom 4.a – televizijski prijemnici)
  5. Oprema za osvjetljenje (sa podrazredom 5.a. – plinske sijalice)
  6. Električni i elektronski alat (osim velikog nepokretnog industrijskog oruđa)
  7. Igračke, oprema za slobodno vrijeme i sport
  8. Medicinski aparati (osim aparata koji mogu prouzrokovati radijaciju ili infekciju)
  9. Instrumenti za praćenje i nadzor
  10. Automati.

Elektronski otpad

Elektronski otpad